ad

Kamer van 58 m² in 's-Gravenhage

Leyweg 671 2545GL 's-Gravenhage

Betaalbaar: De gemiddelde marktprijs

€ 995
€ 995
€ 995
Betaalbare woning geprijsd tegen gemiddelde marktprijs. Perfect voor uw behoeften.
Gebied
58 m2
Slaapkamers:
1 slaapkamer
Badkamers:
1 badkamer
Woning type:
Geverifieerd door Rentola:
Ja
Zaaknummer:
376255

Woning te huur: Leyweg 671 2545GL 's-Gravenhage


***english text below*** zeer licht en net 3-kamer appartement met fijn uitzicht over de gezellige winkelstraat van het levendige winkelcentrum 'leyweg'' met maar liefst 2 balkons en een eigen parkeerplaats voor de deur. indeling: midden in het gezellige en levendige winkelcentrum “leyweg”, ligt dit keurig afgewerkte 2/3-kamer hoek appartement. u komt binnen via de centrale afgesloten entree, middels de trap komt u bij de entree gelegen op de 2e woonlaag. u komt binnen in de ruime hal met meterkast, toilet en intercom. de woning beschikt over een dichte keuken in wandopstelling met eenvoudig keukenblok. in de keuken is ook de opstelplaats van de cv-ketel aanwezig. tevens geeft de keuken u toegang tot de praktisch ingerichte badkamer met de aansluiting voor de wasmachine, wastafelmeubel met spiegel en een douchecabine. aangrenzend aan de keuken vind u een van de twee balkons. het balkon kijkt uit over de wijk en is gelegen op het zuiden; door de gunstige ligging kunt u hier in de zomer al vroeg in de middag genieten van de zon. de woonkamer is gelegen aan de voorzijde van de woning en kijkt uit over de gezellige winkelstraat. voorzien van grote raampartijen, maakt het een fijne en lichte ruimte. vanuit de woonkamer toegang tot het tweede balkon, gelegen op het noordwesten. via de woonkamer komt u bij de slaapkamer, de slaapkamer aan de galerijzijde is ruim bemeten en net als de woonkamer voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas en een zeer nette laminaatvloer. doordat de gehele woning voorzien is van dubbelglas heeft u vrijwel geen last van de omgevingsgeluiden, hierdoor kunt u toch genieten van de rust. ziet u zich al wonen in dit fijne, lichte appartement gelegen bij een gezellig winkelcentrum? dan wilt u dit appartement zeker bezichtigen! maak een afspraak voor een bezichtiging en wie weet bent u binnenkort de trotse eigenaar van dit appartement met twee balkons en eigen parkeerplaats gelegen in de wijk morgenstond. bijzonderheden: - huurprijs exclusief g/w/l; - huurprijs exclusief servicekosten € 75,00 per maand voor stoffering, onderhoud cv-ketel, schoonmaak + elektriciteit algemene ruimte; - bouwjaar 1957; - woonoppervlakte 58 m2: - gestoffeerd; - 1 slaapkamer; - de woning is geheel voorzien van een nette laminaatvloer; - volledig voorzien van kunststofkozijnen met dubbelglas; - elektra: 5 groepen, 1 aardlekschakelaar; - op loopafstand van winkels en openbaar vervoer; - gratis parkeren op de privé parkeerplaats. - beschikbaar per direct. huurvoorwaarden: - u dient een (minimaal) netto inkomen aan te tonen van minimaal 3 maal de totale huurprijs - niet beschikbaar voor studenten - geschikt voor maximaal 2 personen - niet beschikbaar voor studenten - waarborgsom gelijk aan 2 maanden huur - minimale huurperiode 12 maanden - 2 maanden recht van bezichtiging voor verhuurder bij beëindiging huurcontract; - geen huisdieren toegestaan - roken is niet toegestaan en er mogen geen veranderingen worden aangebracht aan het gehuurde - er worden geen uitspraken gedaan over het toewijzingsbeleid aanvullender voorwaarden: 1. op dit adres is een huisvestigingsvergunning vereist de vergunning is nodig: 1. bij een zelfstandige woning die 185 of minder punten heeft. de huurprijs maakt dan niet uit. ( 2. bij een zelfstandige woning met een huurprijs tot € of minder. ook als de woning meer dan 185 punten heeft. voorwaarden huisvestingsvergunning: 1. regelgeving uit de huisvestingsverordening gemeente den haag stelt eisen aan het maximale inkomen van huurder(s) in dit segment huurwoningen. 2. voorwaarden huisvestingsvergunning: huurprijs tot en met € 808,06 in 2023 per maand: - u bent 18 jaar of ouder. - u heeft de nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel. dit kunnen zijn: een geldig paspoort van de europese unie (eu), europese economische ruimte (eer) of een geldige verblijfsvergunning. - de woning heeft minimaal 12 vierkante meter gebruiksoppervlakte per persoon. - in een woning met meer dan 80 vierkante meter woonoppervlakte moeten minimaal 3 personen komen wonen. - het belastbaar jaarinkomen van uw huishouden is € 51.863 of minder huurprijs tussen € 808,06 en € per maand. of woningen met 185 punten of minder met een huurprijs boven € 808,06 per maand: - u bent 18 jaar of ouder. - u heeft de nederlandse nationaliteit, een geldig paspoort van de europese unie (eu), europese economische ruimte (eer) of een geldige verblijfsvergunning. - de woning heeft minimaal 12 vierkante meter gebruiksoppervlakte per persoon. - u woont alleen: uw belastbaar jaarinkomen is minder dan € 61.148 per jaar. - uw huishouden bestaat uit 2 of meer personen: het belastbaar jaarinkomen is minder dan € 77.521. 3. bij huurprijzen tot € kale huur is huurder is verplicht om vóór oplevering een schriftelijke aanvraag bij de gemeente den haag in te dienen, voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, en bewijs hiervan naar psg wonen te sturen. om in aanmerking te komen voor de aangeboden woning, dient u de onderstaande documenten aan te leveren: particulieren van aanvrager en eventuele overige aanvrager: • kopie geldig paspoort/id-kaart van aanvrager en eventuele overige aanvrager (gelieve uw pasfoto en bsn door te halen); • recente werkgeversverklaring(en); • kopie 3 recente opeenvolgende salarisstroken van aanvrager (gelieve uw bsn door te halen); • kopie 3 recente opeenvolgende bankafschriften (digitaal is toegestaan) waarop bijschrijving van het salaris zichtbaar is; • kopie bankpas (voor en achterzijde); • verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag; • uittreksel uit de brp (basisregistratie van personen) van uw gemeente; in geval van echtscheiding aanvullend: • echtscheidingsconvenant • kopie van alle alimentatiebetalingen, indien van toepassing voor zelfstandigen, directeur / aandeelhouders aanvullend: • recente accountantsverklaring met balans en winst- en verliesrekening over de afgelopen 2 jaar, goedgekeurd door gecertificeerd accountant. • kolommen balans winst/verlies lopend jaar • recent uittreksel van de kamer van koophandel (niet ouder dan 1 maand) • ib 60 verklaring belastingdienst deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. u kunt aan deze verhuur-beschrijving geen rechten ontlenen. onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. very nice 3 room apartment with beautiful views in the living mall of 'leyway' . with no less than 2 balconies and private parking at the door. layout: right in the middle of the lively shopping center "leyweg", is this nicely finished 2/3-room corner apartment. you enter through the central closed entrance, via the stairs you reach the entrance located on the 2nd floor. you enter the spacious hall with meter cupboard, toilet and intercom. the house has a closed kitchen in wall arrangement with simple kitchen. in the kitchen is the place of the boiler present. also, the kitchen gives you access to the practical bathroom with plumbing for washing machine, washbasin with mirror and a shower. adjacent to the kitchen you will find one of the two balconies. the balcony overlooks the neighborhood and is located on the south, because of its convenient location you can enjoy the sun early in the afternoon. the living room is located on the front of the house and overlooks the shopping street. equipped with large windows, makes it a fine and bright room. from the living room access to the second balcony, located on the northwest. through the living room you reach the bedroom, the bedroom on the gallery side is spacious and like the living room with plastic frames with double glazing and a very nice laminate flooring. because the whole house is double glazed you have virtually no problems with the surrounding noise, so you can still enjoy the tranquility. can you already see yourself living in this fine, bright apartment located in a nice shopping center? then you definitely want to visit this apartment! make an appointment for a viewing and who knows, you may soon be the proud owner of this apartment with two balconies and private parking located in the district morgenstond. rental details: - rent price excluding g/w/l; - rental price excluding service costs € 75.00 per month for upholstery, maintenance of central heating boiler, cleaning + electricity common areas; - built in 1957; - living area 58 m2: - semi-furnished; - 1 bedroom; - the house is fully equipped with a neat laminate flooring; - fully equipped with plastic frames with double glazing; - electricity: 5 groups, 1 rcd; - within walking distance of stores and public transport; - free parking in the private parking lot. - available immediately. rental conditions: - you must demonstrate a (minimum) net income of at least 3 times the total rent - suitable for a maximum of 2 persons - not available for students - deposit equal to 2 months rent - minimum rental period 12 months - 2 months right of viewing for landlord at termination of rental contract; - no pets allowed - smoking is not allowed and no changes may be made to the leased property - no statements are made about the allocation policy additional conditions: 1. a housing permit is required at this address. the permit is required: 1. for an independent dwelling that has 185 or fewer points. the rent does not matter in that case. ( 2. for an independent dwelling with a rent up to € or less. even if the property has more than 185 points. housing permit conditions: 1. regulations from the housing ordinance of the municipality of the hague set requirements for the maximum income of tenant(s) in this segment of rental housing. 2. housing permit conditions: rent up to and including € 808,06 per month: - you are 18 years of age or older. - you have dutch nationality or a valid residence permit. this could be a valid european union (eu) passport, european economic area (eea) passport or a valid residence permit. - the home has at least 12 square meters of usable area per person. - in a home with more than 80 square meters of living space, at least 3 persons must come to live. - the taxable annual income of your household is € 51,863 or less. rent between € 808.06 and € per month. or housing with 185 points or less with a rent above € 808.06 per month: - you are 18 years of age or older. - you have dutch nationality, a valid european union (eu), european economic area (eea) passport or a valid residence permit. - the dwelling has at least 12 square meters of usable area per person. - you live alone: your taxable annual income is less than €61,148 per year. - your household consists of 2 or more persons: your taxable annual income is less than € 77,521. 3. for rents up to € bare rent, the tenant is obliged to submit a written application to the municipality of the hague, before delivery, to obtain a housing permit, and send proof of this to psg wonen. in order to qualify for the offered property, you must provide the documents below: particulars of applicant and any other applicant: - copy of valid passport/id card of applicant and any other applicant (please cross out your passport photo and bsn); - recent employer's statement(s); - copy 3 recent consecutive salary slips of applicant (please cross out your bsn); - copy 3 recent consecutive bank statements (digital is permitted) showing additional salary credit; - copy of bank card (front and back); - statement of landlord/manager/owner/mortgagee of current residence confirming good payment behaviour; - extract from the brp (basic registration of persons) of your municipality; in case of divorce supplementary: - divorce covenant - copy of all alimony payments, if applicable for self-employed persons, director/shareholders additionally: - recent auditor's report with balance sheet and profit and loss account for the past 2 years, approved by certified accountant. - columns balance sheet profit/loss current year - recent extract from the chamber of commerce (not older than 1 month) - ib 60 tax authority statement this information has been compiled by us with due care. no rights can be derived from this rental description. we accept no liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. all stated dimensions and surface areas are indicative only.


Heeft u vragen over deze woning? Neem hier direct contact op met de verhuurder

Over deze woning


Woning type: Kamer

Stad: 's-gravenhage

Slaapkamers: 1

Badkamers: 1

Gebied 58 m2

Prijs: 995 €

Borg: 1990 €

Huisdieren toegestaan: Ja

Gemeubileerd: Ja

Garage: Ja

Balkon: Ja

Wasmachine: Ja

Prijs per m²: 17 €

ad

Op zoek naar goedkope Kamer in 's-Gravenhage?